W3C

     

Maklumat dan dokumen yang perlu disertakan semasa Memohon Pendahuluan Diri ialah:

1. Borang Kew.106 (Bahagian 1)

    a. Nama Jabatan yang memohon pendahuluan
    b. Rujukan Jabatan
    c. No. Permohonan Jabatan
    d. Nama Pegawai yang memohon pendahuluan
    e. Kenyataan sama ada pendahuluan diri telah diluluskan/belum diluluskan sebelum ini
    f. Sebab-sebab memohon pendahuluan diri
    g. Jumlah potongan ansuran yang disyorkan oleh jabatan
    h. Tempoh potongan ansuran yang disyorkan oleh jabatan
    i. Tempoh pembayaran dibayar balik
    j. Cara membayar balik
    k. Tarikh Permohonan
    l. Tandatangan Ketua Jabatan/Pegawai Kanan Jabatan Berkenaan
    m.Lima salinan Borang Kew. 106

2. Salinan slip gaji pemohon

3. Jumlah perkiraan bayaran terlebih yang perlu dibayar