W3C

     

Jabatan/Agensi Persekutuan boleh melaksanakan perolehan item tersebut dengan syarikat selain Kontrak Pusat tertakluk kepada tatacara perolehan yang sedang dan masih berkuat kuasa.