W3C

     

Jabatan perlu merujuk kepada klausa di dalam pekeliling kontrak untuk memastikan bahawa syarikat telah gagal melaksanakan pembekalan/perkhidmatan. Sekiranya terdapat perlanggaran terhadap pekeliling kontrak tersebut, Jabatan boleh mengemukakan aduan kepada PMS.