W3C

     

Jabatan/Agensi Persekutuan boleh melaksanakan perolehan secara pembelian terus dengan syarikat Kontrak Pusat yang dilantik tanpa mengambilkira nilai perolehan.